ภาษาไทย

Rooms

For Thai Vers.

> เลือกห้องที่ต้องการ > เลือกวันที่ต้องการ > เลือกราคาสำหรับบริการที่ต้องการ

> ฟรีบริการรับส่ง กรุณาระบุข้อมูลห้องต้องการ > เลือกวิธีชำระเงิน > รอรับการยืนยันอีเมล

For English Vers.

> Select the room type > Choose your date of stays

> select room rate plan (with or without Breakfast )

> choose round trip appontment > choose a payment method 

> recieve confirmation E-mail